Τὸ ὁλοκληρωτικὸ μουσουλμανικὸ στοιχεῖο ὡς ἐπιθετικότερo θὰ ἐπικρατήσει τῆς χριστιανικῆς ἀνεκτικότητος

Καθὼς ἡ ἀνθρωπογεωγραφικὴ ἀναδιάταξη τοῦ ἑλληνωνύμου οἰκοπέδου προχωρεῖ οὐχ ἥκιστα γεωμετρικῶς, δὲν θὰ ἀργοῦσε ἡ στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία θὰ ἀρχίζαμε νὰ ἀμφιβάλουμε γιὰ τὴν ἰσχὺ τῆς κυριότητός μας ἐπί τῆς πατρῴας γῆς. Τὰ μέσα μαζικῆς πλύσεως ἐγκεφάλου ἐμφανίζονται ἀναφανδὸν ὡς σπορεῖς αὐτῆς τῆς ἀμφιβολίας στὴ συνείδηση τῆς ἑλληνικῆς κοινῆς γνώμης.

Ἡ πειστήρια μεθόδός τους στηρίζεται σὲ τρεῖς ἐν ὀλίγοις ψευδεῖς προκείμενες : ἐφόσον οἱ ἀμείωτες λαθραῖες εἰσροὲς εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐλεχθοῦν, ὅλοι οἱ ἰσλαμιστὲς εἰσβολεῖς χαρακτηρίζονται ὡς ἀπολαύοντες ἀσυλίας πρόσφυγες, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐπιδέχονται ἀπελάσεως, ἀλλὰ θὰ ἐγκατασταθοῦν ἀναπόδραστα καὶ ἐφόσον ὅλοι οἱ ἀντιδρῶντες λογίζονται ὡς ρατσιστὲς καὶ ἀκροδεξιοὶ καὶ ἄρα ἡ ὅποια ἀρθρούμενη διαφωνία πρέπει νὰ καταπνίγεται, διότι ὁ ἐρίζων δὲν σέβεται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ δὲν εἶναι προοδευτικός, κατὰ λογικὴ ἀκολουθία πείθεται ὁ ἁπλὸς γηγενὴς πολίτης πὼς ἡ κατάσταση δὲν ἀναστρέφεται, τὰ ἀντανακλάστικά του δὲν μποροῦν νὰ τὸν προστατεύσουν καὶ τὰ δικαιώματά του πάνω στὴν κληρονομία τῶν προγόνών του ἐπιβάλλεται νὰ συρρικνωθοῦν χάριν τοῦ ἀναπόφευκτου ἐποικισμοῦ.
Μὲ δεδομένη τὴν ἀποδοχὴ τοῦ πολυπολιτισμικοῦ πεπρωμένου τῆς Ἐθνικῆς μας κοινωνίας, ἡ δήλωση τοῦ συριζαίου Γιαννούλη, ὅτι συνιστᾷ σαδισμὸ καὶ κτηνωδία ἡ κατανάλωση ἀλκοόλ καὶ χοιρινοῦ δίπλα σὲ «πρόσφυγες», προοιωνίζει ὄχι μόνο τὴ βίαιη ἀλλαγὴ τοῦ ἀξιακοῦ μας συστήματος, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐντὸς ὀλίγου θεσμοθέτηση νέων μορφῶν ἐγκλημάτων, τὰ ὁποῖα θὰ κατεδαφίσουν τὴν ἑλληνικὴ βιοθεωρία καὶ θὰ εἰσαγάγουν τὴ θρησκευτικὴ ἀπαίτηση τοῦ ἰμπερεαλιστικοῦ Ἰσλὰμ στοὺς κόλπους τῆς συλλογικῆς μας ζωῆς. Τὸ ὁλοκληρωτικὸ μουσουλμανικὸ στοιχεῖο ὡς ἐπιθετικότερo θὰ ἐπικρατήσει τῆς χριστιανικῆς ἀνεκτικότητος στὴ διατροφή, τὴν ἐνδυμασία, τὴν ἰδιωτικότητα, θὰ ἐπιβάλει τὸ δικό του μοντέλο κοινωνικῆς ὀργάνωσης καὶ θὰ ποινικοποιήσει συμπεριφορές, ποὺ ἀνάγονται στὴν ἑλληνικὴ παράδοση καὶ ἰδιοπροσωπία, διότι δὲν θὰ συνάδουν μὲ τὸ ἀνελεύθερο ἴνδαλμα τῆς ἀφροασιατικῆς πλειοψηφίας. Ὡς δούρειος ἴππος τῆς ἀντικαταστάσεως τοῦ πληθυσμοῦ ἡ Ἀριστερὰ ξέρει νὰ φωνασκεῖ ἀπὸ ὑποκριτικὴ ὑπερευαισθησία γιὰ τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία τῶν ἀντιχριστιανικῶν μειονοτήτων καὶ νὰ ἐπικαλεῖται οἰκουμενιστικὲς ῥήσεις μητροπολιτῶν, ὅπως τοῦ σ. Ἰγνατίου, κὶ ἄπιστων ἀγαπολόγων, γιὰ νὰ παράσχει θεολογικὰ ἐπιχειρήματα στὸ ἱερατεῖο τῆς παγκοσμιοποιήσεως, ἀλλὰ ὅταν ἡ Ἕνωση Ἀθέων προσβάλει εὐθέως μὲ δημόσιες κρεοφαγίες τὴν ἀκώλυτη ἄσκηση τῆς λατρείας τοῦ ὀρθοδόξου ποιμνίου κατὰ τὸν ἐπιτάφιο τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς αἴφνης καταβάλλεται ἀπὸ ἀλαλία.
Βέβαια, ἡ πανικόβλητη ἀναζήτηση ἐκφραστοῦ τῆς ἐθνολαϊκῆς πλειοψηφίας στὸ ἐν λόγῳ περιστατικὸ στὸ πρόσωπο τοῦ κυρίου Κυρανάκη κὶ ἄλλων εὐφυῶν ἐκμεταλλευτῶν τῶν δεξιῶν ἐνστίκτων τῆς βάσης τοῦ γαλάζιου σιμιτικοῦ συρφετοῦ κρίνεται τουλάχιστον ἐπιπόλαια. Ἐλάχιστοι θὰ ἦταν ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι δὲν πρόλαβαν νὰ γοητευτοῦν ἀπὸ τὴν ἀντισυριζαϊκὴ ἀποστομωτικὴ ἱκανότητα τοῦ τελευταίου καὶ θὰ ἤκουσαν μὲ προσοχὴ τὴν τηλεοπτικὴ διατύπωσή του, πὼς ἡ μετεγκατάσταση παρανόμων μεταναστῶν στὴν ἐνδοχώρα μὲ ἀναλογία 1 % τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ἀνὰ περιφέρεια δὲν εἶναι ἀπειλητικὸ νούμερο! Ἡ ἄποψη αὐτὴ ἐμπεριέχει εἴτε ἀσύγγνωστη ἄγνοια εἴτε ἐσκεμμένη ὑποτίμηση τῆς πραγματικότητος, διότι παραβλέπει ὄχι ἁπλῶς τὴν ἀναφομοίωτη φύση τῶν ἰσλαμιστικῶν καραβανιῶν, τὴν τάσή τους πρὸς γκετοποίηση περιοχῶν, τὴ μεταφορὰ ἀνεξιχνίαστων ἀσθενειῶν καὶ φυσικὰ τὸ ἀδύνατο τῆς ἐπαναπροωθήσεώς τους στὴ χώρα προελεύσεως, ἀλλὰ πρωτίστως τὸν ἐπικίνδυνα αὐξητικὸ ῥυθμὸ τῶν γεννήσεών τους, οἱ ὁποῖες σύντομα θὰ ἀναδύσουν στὸ ἐσωτερικὸ τῆς εὐάλωτης ἑλληνορθόδοξης κοινωνίας μία ξένη, ἡ ὁποία θὰ ὑπερκεράσει τὴν ὑπογεννητικότητα τῶν αὐτοχθόνων καὶ θὰ ἀναμορφώσει τὸ εὐαγγελικὸ πολιτίσμικό μας πρότυπο σύμφωνα μὲ τοὺς ὅρους τοῦ κορανίου καὶ τῆς σαρίας. Δὲν ἀπαιτεῖται καύση πολλῶν ἐγκεφαλικῶν κυττάρων, γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ κανεὶς πὼς ὁ ἀνέξοδος μπλὲ πατριωτισμὸς δὲν συνιστᾷ παρὰ ὠμὸ ἐμπαιγμὸ μπροστὰ στὰ μούτρά μας, ὅταν συστεγάζεται μὲ ὑπουργούς, οἱ ὁποῖοι ἀναγγέλλουν ὅτι πρέπει νὰ ἐξοικειωθοῦμε μὲ τὴν ἰδέα, ὅτι θὰ ζήσουμε μαζὶ μὲ τοὺς καταπατητὲς τῆς γῆς μας καὶ καθυβρίζουν τοὺς ἀπαυδισμένους Ἕλληνες τῆς Ναούσης ὡς«τυραννία τῆς μειοψηφίας», ἐπειδὴ ὑπεραμύνονται τῆς περιουσίας τους ἔναντι τῶν επιληψίμων νομέων της. Ἡ ἑλληνικὴ πατριωτικὴ ὀρθόδοξη νεολαία ἔχει τὴ μία καὶ μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ συσπειρωθεῖ, κινητοποιηθεῖ καὶ ἀντιδράσει ὀργανωμένα, γιὰ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὰ κυριάρχικά της δικαιώματα στὸ χῶμα τῶν παππούδών της.