Κατατέθηκε στη Βουλή το ν/σ “Ανάρτηση δασικών χαρτών περιοχών εντός των ιωδών περιγραμμάτων, διαδικασία ελέγχου, περιβαλλοντική διαχείριση αυτών και άλλες διατάξεις”, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ρυθμίσεις για την άσκηση της ιεροακοθηρίας.

“Η ιερακοθηρία ρυθμιζόταν στην χώρα μας από την διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 255 του δασικού κώδικα στη συνέχεια, λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος, εγκαταλήφθηκε η δραστηριότητα αυτή και καταργήθηκε η αντίστοιχη διάταξη.

Σήμερα, το ενδιαφέρον για την ιερακοθηρία έχει αναζοπυρωθεί, λειτουργούν εκτροφεία και σύλλογοι ιερακοτρόφων με αποτέλεσμα να υφίσταται η ανάγκη για την θεσμοθέτηση της διαδικασίας άσκησης θηρευτικών δραστηριοτήτων με την χρήση γερακιών. Η ιερακοθηρία θα ασκείται με συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις και με την χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών εντοπισμού των γερακιών με την τοποθέτηση πομπών.

Με την παρ.2 της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης εκπαιδευμένων ατόμων από είδη γερακιών για τη ρύθμιση πληθυσμών ειδών της πανίδας στο φυσικό και αστικό περιβάλλον για λόγους που συνδέονται με την προστασία της αγροτικής παραγωγής, της ασφάλειας πτήσεων σε αεροδρόμια και της δημόσιας υγείας από τον υπερπληθυσμό ειδών της πανίδας Με την παρ.3 της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και όπου απαιτείται και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης που θα αφορούν τα θέματα της απαιτούμενης κατά περίπτωση αδειοδότησης, των καταβαλλόμενων τελών υπέρ του δημοσίου, της απόδοσή τους, της εκπαίδευσης των κατόχων αρπακτικών, της πιστοποίησης των εκπαιδευτών, της υποχρεωτικής σήμανσης στα αρπακτικά και λοιπά θέματα.

Στο άρθρο 255 του ν.δ. 86/1969 (Α* 7 ) προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

«11. α. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση εκπαιδευμένων θηρευτικών αρπακτικών πτηνών για τη θήρα των θηρεύσιμων ειδών της άγριας πανίδας, με την παρουσία ή μη κυνηγετικού σκύλου.

β. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση εκπαιδευμένων αρπακτικών πτηνών για τη ρύθμιση πληθυσμών ειδών της πανίδας στο φυσικό και αστικό περιβάλλον, στο πλαίσιο αντιμετώπισης προβλημάτων στην πρωτογενή παραγωγή, στη δημόσια υγεία καθώς και στην ασφαλή λειτουργία αεροδρομίων και λοιπών εγκαταστάσεων.

γ. Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, τα αρπακτικά πτηνά φέρουν υποχρεωτικά πομπό

δ Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, και ιδίως η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αδειοδότησης για την κατοχή και τον χειρισμό αρπακτικών πτηνών, η καταβολή, απόδοση και διάθεση των τελών υπέρ του Δημοσίου, τα θέματα εκπαίδευσης των αρπακτικών και των κατόχων τους, πιστοποίησης των εκπαιδευτών, υποχρεωτικής σήμανσης στα αρπακτικά και λοιπά θέματα».

http://www.e-artemis.gr/517773/news/last-news/%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1/?fbclid=IwAR3DWmktChkIIwMPqFpefhEXCFACKFiK0rkljH-y5nxHoRjw9bRL25FkdWM